تاریخچه


شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از ابتدای شکل گیری تاکنون در سیر تکاملی با تغییرات قابل توجهی طی ادوار گوناگون در ساختار تشکیلاتی خود مواجه بوده است که بطور اجمال به موارد ذیل اشاره نمود .

1307-1331 : دوران شرکت نفت انگلو – پرشین

سرپرستی توسط مدیر بازرگانی مستقر در آبادان و سرپرستی حمل ونقل ، تعمیرات و عملیات انبارها توسط رئیس فروش و تحت نظر مدیر بازرگانی در تهران – سایر وظائف چون امور اداری و پرسنل حسابداری خدمات بهداری و بهداشت و حمل ونقل سنگین (نفت بری ) از طریق آبادان .


1331-1333 : شرکت ملی نفت ایران
 

 متمرکز شدن امور اداری ، خدمات بهداری و بهداشت ، واحد حسابداری در سازمان جدید در تهران – تشکیل سازمان مهندسی عمومی جهت انجام تعمیرات – گسترش اداره کل خطوط لوله


1333-1366 : سازمان پخش فرآورده های نفتی

 ایجاد پست مدیر کلی پخش در رأس سازمان بخاطر گستردگی فعالیت


1/6/1366 تاکنون : تشکیل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

 
طبق اساسنامه مصوب مجمع عمومی شرکت ( هیأت مدیره شرکت ملی نفت ) و بر اساس افزایش روز افزون جمعیت و روند روبه رشد تقاضا و در راستای اجرای وظائف سنگین تأمین سوخت مردم در اقصی نقاط کشور بافت تشکیلاتی شرکت همواره دستخوش تغییر و تحول بوده و با توجه به برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت مواردی از وظائف آن به بخش خصوصی واگذار شده نیز همچنان ادامه دارد .


فراهم شدن بستر خدمات رسانی با همکاری شرکت (بخش دولتی ) و بخش خصوصی ( در قالب پیمانکاران )

 

تماس با ما:

همدان - میدان آرامگاه بوعلی سینا - جنب شرکت مخابرات استان همدان - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان
 
کد پستی :  99177-65156

تلفن مرکز مخابرات : 2-.38262140-081

تلفن روابط عمومی : 38280600-081